Ogólne warunki sprzedaży

ZAKRES STOSOWANIA

  1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (OWS) określają zasady i warunki sprzedaży towarów oraz świadczenia innych usług, w tym realizacji dostaw, w ramach umów zawieranych przez Klienta ze Spółką HFT71 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Targowa 2, 52-326 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000499241, NIP 899-27-50-262, kapitał zakładowy 3.527.100 zł (HFT71).
  2. OWS stanowią integralną część umów zawieranych przez HFT71. Przez umowę zawieraną przez HFT71 (Umowa) rozumie się każdą umowę o dostawę lub sprzedaż towarów lub świadczenie usług, zawieraną z HFT71, niezależnie od jej formy. OWS stanowi integralną część wszelkich umów sprzedaży towarów i świadczenia usług zawieranych przez HFT7 l, w tym również umów zawieranych w formie zamówienia złożonego w formie e-mail, pisemnej, ustnej w toku spotkania z przedstawicielem HFT71. Dokonane w poszczególnych przypadkach indywidualne ustalenia (w szczególności ustne porozumienia) mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone przez HFT71 w formie pisemnej lub mailowej.
  3. OWS mają zastosowanie, jeżeli drugą stroną umowy zawartej z HFT71 jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. OWS nie znajdują zastosowania w relacjach pomiędzy HFT71 oraz konsumentami.
  4. OWS mają zastosowanie od chwili udostępnienia ich Klientowi w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, w tym także poprzez załączenie OWS do Umowy lub do Potwierdzenia Zamówienia, a także poprzez udostępnienie OWS na stronie internetowej HFT71. OWS są stale udostępniane Klientom pod adresem: www.hft71.pl. OWS zostają udostępnione Klientowi przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mógł on OWS przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.
  5. W przypadku konfliktu postanowień ogólnych warunków umów Klienta oraz niniejszych OWS, zastosowanie mają wyłącznie niniejsze OWS (OWS wyłączają stosowanie innych wzorców umownych, takich jak ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp., stosowanych lub ustalanych przez Klienta).
  6. W ramach szczegółowej Umowy zawartej pomiędzy Klientem oraz HFT71, w Propozycji Realizacji Zamówienia lub w Potwierdzeniu Zamówienia złożonym przez HFT71, Strony mogą określić zasady łączącego ich stosunku prawnego odmiennie od treści OWS, np. poprzez wyraźną modyfikację lub wyłączenie stosowania poszczególnych postanowień OWS. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami OWS, Umowy lub Zamówienia, obowiązuje następująca kolejność obowiązywania: (i) Potwierdzenie Zamówienia, (ii) Propozycja Realizacji Zamówienia; (iii) Umowa, (iv) OWS.
  7. Ogłoszenia, katalogi, reklamy, cenniki, opisy produktów oraz inne informacje i dokumenty czy prospekty, mają charakter wyłącznie informacyjny, są niewiążące i niezobowiązujące. Nie stanowią one oferty, ale wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie informacje, reklamy i inne ogłoszenia o Produktach HFT71 lub świadczonych usługach zamieszczane na stronie internetowej HFT71 lub w inny sposób skierowane przez HFT71 do ogółu lub do poszczególnych Klientów, nie stanowią oferty ani oświadczenia woli HFT71 lecz mają znaczenie wyłącznie informacyjne. Wzorce i próbki wystawiane lub dostarczane przez HFT71 służą jedynie pokazaniu doświadczenia i zaprezentowaniu możliwości produkcyjnych HFT71. HFT71 zapewnia, że informacje na jego stronie internetowej zostały zamieszczone w dobrej wierze i zgodnie z wiedzą posiadaną w dacie opublikowania informacji.

 

DEFINICJE

 1. HFT71 – HFT71 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Targowa 2, 52-326 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000499241, NIP 899-27-50-262, kapitał zakładowy 3.527.100 zł;
 2. Klient – przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub jakiegokolwiek zagranicznego ich odpowiednika bądź inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, lecz niebędąca przedsiębiorcą, który zawarł Umowę z HFT71;
 3. Klient z uprawnieniami konsumenta – Klient będący osobą fizyczną zawierającą z HFT71 umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tego Klienta zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 4. Strony – HFT71 i Klient;
 5. Produkt – towar zrealizowany na skutek Zamówienia;
 6. Usługa – wszelkie usługi świadczone na rzecz Klienta przez HFT71, będące w związku z zawartą umową sprzedaży lub świadczone samoistnie, w szczególności szycie i zdobienie odzieży lub innych tekstyliów i materiałów dostarczonych przez Klienta, oznaczanie metkami, zawieszkami lub etykietami, projektowanie zdobień, przeszywanie, konfekcjonowanie, pakowanie oraz dostarczanie wyrobów, magazynowanie odzieży, utrzymywanie stanów magazynowych na odpowiednim poziomie, dropshipping, znakowanie dodatków i akcesoriów oraz elementów wyposażenia;
 7. Zapytanie ofertowe – zapytanie złożone przez Klienta dotyczące Produktów oraz świadczonych Usług;
 8. Propozycja Realizacji Zamówienia – wycena przedstawiona przez HFT71 na podstawie Zapytania ofertowego;
 9. Zamówienie – zamówienie Klienta złożone po zapoznaniu się z Propozycją Realizacji Zamówienia, stanowiące ofertę skierowaną do HFT71 w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego;
 10. Potwierdzenie Zamówienia – odpowiedź HFT71 na Zamówienie Klienta, stanowiące potwierdzenie zawarcia Umowy;
 11. Projekt – projekt zdobienia, napisu, logotypu, znaku graficznego itp. przygotowany na Zamówienie Klienta do zamieszczenia na Produkcie;

 

ZAWARCIE UMOWY

  1. HFT71 świadczy usługi w zakresie zdobienia odzieży lub innych tekstyliów, zgodnie z wymaganiami Klientów. HFT71 oferuje w szczególności usługi hafciarskie, sitodruk oraz inne nadruki na odzieży, czapkach, tekstyliach oraz innych tkaninach i akcesoriach materiałowych (takich jak np. ręczniki, szlafroki, torby, plecaki itp.) na podstawie prawidłowych wizualizacji graficznych dostarczonych przez Klienta lub przygotowanych przez HFT7l. HFT7l może świadczyć także usługi dodatkowe, zgodnie z ofertą HFT71. HFT71 prowadzi działalność polegającą na wykonywaniu usług w oparciu o indywidualne Zamówienia – według indywidualnych projektów i zamówień Klientów.
  2. W ramach procesu zmierzającego do zawarcia Umowy, Klient składa Zapytanie Ofertowe.
  3. Klient składa Zapytanie ofertowe poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej HFT71, mailowo, telefonicznie lub na spotkaniu z HFT7l lub przedstawicielem HFT7l.
  4. Zawarcie Umowy zostaje poprzedzone ustaleniami Stron dotyczącymi zapotrzebowania Klienta na towary lub usługi HFT7l. W szczególności, po złożeniu Zapytania ofertowego lub skierowania do HFT7l jakiegokolwiek zapytania dotyczącego zapotrzebowania na usługi lub produkty, HFT71 może poprosić Klienta o sprecyzowanie wymagań dotyczących w szczególności rodzaju odzieży lub materiałów, na których mają być świadczone usługi, ich rozmiarów, typu zdobienia, kroju czcionki, koloru haftu, techniki (3D/2D), rozmiaru pola roboczego oraz wielkości zamówienia. HFT71 ustala także z Klientem, czy usługi mają być wykonane na materiale powierzonym HFT71 przez Klienta, czy też na materiale dostarczonym przez HFT71. Odpowiedź HFT71 na Zapytanie ofertowe oraz wszelka korespondencja mająca na celu ustalenie szczegółowego zakresu i warunków świadczonych usług nie stanowi na jakimkolwiek etapie oferty HFT71 do Klienta w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
  5. W toku procesu zmierzającego do zawarcia Umowy, Strony mogą ustalić, że usługa zostanie wykonana przez HFT71 na odzieży, tkaninie lub materiale, który został dostarczony przez Klienta. W takim przypadku przed rozpoczęciem produkcji wyrobów, Klient dostarczy HFT71 tkaniny lub materiały, na których ma zostać zrealizowane Zamówienie. Klient zobowiązany jest dostarczyć tkaniny lub materiały w terminie 7 dni od daty Potwierdzenia Zamówienia przez HFT71. Odpowiedzialność HFT71 za jakiekolwiek materiały lub tkaniny powierzone przez Klienta jest wyłączona. HFT71 może odmówić wykonania usługi na tkaninie lub odzieży dostarczonej przez Klienta, w sytuacji gdy nie nadaje się ona do realizacji Zamówienia zgodnie z wytycznymi Klienta, lub w sytuacji gdy realizacja Zamówienia na tkaninie dostarczonej przez Klienta mogłaby spowodować jej uszkodzenie lub uszkodzenie jakichkolwiek maszyn lub urządzeń HFT71.
   1. Jeżeli zgodnie ze złożonym Zamówieniem, Klient oczekuje dostarczenia konkretnej, precyzyjnie określonej ilości Produktów, to Klient zobowiązany jest dostarczyć nadmiarową ilość odzieży, tkanin lub materiałów, na którym mają zostać wykonane usługi, na wypadek ich uszkodzenia w toku procesu produkcyjnego (a ilość ta powinna być o co najmniej 5% wyższa niż ilość zamówionych towarów). W przypadku powierzenia przez Klienta materiałów lub tkanin, HFT71 zastrzega sobie możliwość uszkodzenia w procesie produkcyjnym do 5% przekazanych materiałów bez ponoszenia dodatkowej odpowiedzialności. Jeżeli w toku procesu produkcyjnego nie dojdzie do uszkodzenia żadnego z powierzonych przez Klienta materiałów, Klient zobowiązany będzie do zaakceptowania nadmiarowej ilości Produktów wykonanych na materiałach dostarczonych przez Klienta i zapłaty za nie wynagrodzenia.
   2. W innych przypadkach niż te, o których mowa w pkt. 3.5.1, Klient akceptuje fakt, że w toku procesu produkcyjnego może dojść do uszkodzenia dostarczonej przez Klienta odzieży, tkanin lub materiałów, na których ma być wykonana usługa, jednak nie więcej niż 5%. W rezultacie Klient może otrzymać mniejszą (jednak nie więcej niż o 5%) ilość produktów, niż ta Zamówiona i fakt ten akceptuje i nie będzie dochodzić względem HFT71 żadnej odpowiedzialności. Jeżeli w toku procesu produkcyjnego nie dojdzie do uszkodzenia żadnego z powierzonych przez Klienta materiałów, Klient zobowiązany będzie do zaakceptowania nadmiarowej ilości Produktów wykonanych na materiałach dostarczonych przez Klienta i zapłaty za nie wynagrodzenia.
  6. HFT71 może wykonać przed realizacją Zamówienia dodatkowe usługi na materiałach lub tkaninach dostarczonych przez Klienta w celu poprawy ich stanu technicznego, za wynagrodzeniem uzgodnionym z Klientem. HFT71 wspólnie z Klientem ustala, kto ponosi koszty odesłania przekazanych materiałów i tkanin, które nie nadają się do realizacji Zamówienia. W przypadku, gdy Klient nie dostarczy tkanin lub materiałów w ustalonym przez Strony terminie, Strony będą uprawnione do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia, kiedy materiały lub tkaniny miały być dostarczone. HFT71 zwróci w takim przypadku Klientowi ewentualne uiszczone przez Klienta zaliczki.
  7. W toku procesu zmierzającego do zawarcia Umowy, Strony mogą ustalić, że usługa zostanie wykonana przez HFT71 na odzieży, tkaninie lub materiale własnym HFT71, zorganizowanym przez HFT71.
   1. Jeżeli zgodnie z Zamówieniem złożonym przez Klienta, Klient oczekuje dostarczenia konkretnej, precyzyjnie określonej ilości Produktów, to z uwagi na możliwość uszkodzenia w toku procesu produkcyjnego do 2% materiałów, w celu zapewnienia, że Klient otrzyma pożądaną, konkretną ilość produktów, HFT71 wykorzysta w procesie produkcyjnym 2% więcej materiałów własnych. Jeżeli w toku procesu produkcyjnego nie dojdzie do uszkodzenia żadnego z materiałów własnych HFT71, Klient zobowiązany będzie do zaakceptowania nadmiarowej ilości Produktów wykonanych na materiałach własnych HFT71 (jednak nie więcej niż 2% względem ilości wskazanej w Zamówieniu) i zapłaty za nie wynagrodzenia.
   2. W innych przypadkach niż te, o których mowa w pkt 3.7.1., Klient akceptuje fakt, że w toku procesu produkcyjnego może dojść do uszkodzenia materiałów własnych HFT71, na których ma być wykonana usługa, jednak nie więcej niż 2%. W rezultacie Klient może otrzymać mniejszą (jednak nie więcej niż o 2%) ilość produktów, niż ta Zamówiona i fakt ten akceptuje i nie będzie dochodzić względem HFT71 żadnej odpowiedzialności. Jeżeli w toku procesu produkcyjnego nie dojdzie jednak do uszkodzenia żadnego z materiałów własnych HFT71, Klient zobowiązany będzie do zaakceptowania nadmiarowej ilości Produktów wykonanych na materiałach własnych HFT71 i zapłaty za nie wynagrodzenia.
  8. W przypadku gdy przedmiotem Umowy jest świadczenie usług polegających na naniesieniu zdobień (niezależnie od rodzaju) według wizualizacji lub projektu graficznego przygotowanego przez Klienta, Klient zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć pliki graficzne niezbędne do wykonania umowy, w odpowiednim formacie, rozdzielczości oraz jakości. Pliki mogą być dostarczone na nośnikach typu CD/DVD lub pocztą elektroniczną. Udostępnione pliki powinny spełniać wymagania HFT71. W toku procesu zmierzającego do zawarcia Umowy HFT71 może udzielać Klientowi wskazówek niezbędnych do przygotowania pliku graficznego, w szczególności co do formatu graficznego, skali kolorów itd. HFT71 jest uprawniony odmówić realizacji zamówienia, jeżeli projekty graficzne dostarczone przez Klienta nie spełniają wymagań HFT71 i nie gwarantują wysokiej jakości usługi.
  9. W toku procesu zmierzającego do zawarcia Umowy, Strony mogą uzgodnić, że usługi (niezależnie od rodzaju) zostaną zrealizowane w oparciu o Projekt, który zostanie sporządzony przez HFT71, w zakresie i według instrukcji Klienta. W takim przypadku przed zawarciem umowy powinien zostać uzgodniony szczegółowy Projekt lub wzór graficzny, a także rozmiary, kolor i rodzaj tkaniny, na które Projekt ma zostać naniesiony i inne szczegóły. Cena za opracowanie tego typu Projektu uzgadniana jest indywidualnie z Klientem.
  10. HFT71 zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku gdy treści, które miałyby być zamieszczone na tkaninach lub materiałach w formie graficznej lub tekstowej zawierają elementy wulgarne, pornograficzne, słowa uznane powszechnie za obraźliwe lub mogą być uznane za dyskryminujące ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną.
  11. Po doprecyzowaniu przez HFT71 wszystkich szczegółów z Klientem, HFT71 składa Klientowi Propozycję Realizacji Zamówienia, która określa w szczególności rodzaj i ilość zamówionego towaru lub świadczonych usług, wynagrodzenie kosztorysowe, szacunkowy czas realizacji Zamówienia, miejsce i warunki dostawy lub odbioru Towaru. Czas realizacji Zamówienia oraz warunki cenowe (wynagrodzenie kosztorysowe) wskazane w propozycji realizacji Zamówienia mają charakter szacunkowy i mogą zostać zmienione przez HFT71 (skrócone lub wydłużone) w przypadku zaistnienia po stronie HFT71 lub Klienta okoliczności uzasadniających taką zmianę. Zmiana czasu realizacji Zamówienia nie stanowi podstawy jakichkolwiek roszczeń Klienta w stosunku do HFT71.
  12. Propozycja Realizacji Zamówienia złożona Klientowi przez HFT71 obowiązuje w dniu jej wysłania przez HFT71 chyba, że Strony w drodze indywidualnych ustaleń postanowiły inaczej.
  13. Żadna Propozycja Realizacji Zamówienia (w tym wszelkie propozycje nazwane „oferta”) nie stanowi dla HFT71 wiążącej oferty w myśl przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie propozycję złożenia przez potencjalnego Klienta zamówienia.
  14. W odpowiedzi na przesłaną przez HFT71 Propozycję Realizacji Zamówienia, Klient może złożyć HFT71 Zamówienie. Przesłane HFT71 przez Klienta Zamówienie musi zawierać dane Klienta, szczegółowe informacje o zamawianym Produkcie w zakresie niezbędnym do jego identyfikacji oraz dane dotyczące pożądanych przez Klienta warunków realizacji Zamówienia jak również wszelkie inne wymagania i usługi zamawiane przez Klienta. W przypadku pierwszego zamówienia Klient dodatkowo zobowiązany jest do przesłania HFT71 niezbędnych danych do wystawienia faktury VAT oraz danych rejestrowych, w szczególności numeru NIP, KRS, REGON. W przypadku spółki cywilnej Klient dodatkowo zobowiązany jest do przesłania kopii umowy spółki cywilnej w celu dokonania przez HFT71 prawidłowej weryfikacji Klienta. Osoba składająca Zamówienie w imieniu Klienta jest traktowana jako osoba upoważniona do reprezentowania Klienta. Jeśli osoba ta nie widnieje w dokumentach rejestrowych, HFT71 może poprosić Klienta o dostarczenie dokumentów potwierdzających udzielenie upoważnienie dla osoby składającej zamówienie, podpisanych przez osobę mającą prawo reprezentowania Klienta.
  15. Złożone przez Klienta Zamówienie stanowi dla HFT71 wiążącą przez 14 dni od złożenia nieodwołalną ofertę zawarcia Umowy. Zawarcie Umowy następuje z chwilą złożenia przez HFT71 Potwierdzenia Zamówienia, poprzez przesłanie przez HFT71 pisemnej akceptacji Zamówienia, a w przypadku elektronicznej akceptacji Zamówienia – z chwilą wprowadzenia jej do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Klient mógł zapoznać się z jej treścią. Umowa pomiędzy Klientem oraz HFT71 zostaje zawarta z momentem Potwierdzenia Zamówienia Klienta przez HFT71. Zawarcie Umowy będzie rozumiane jako akceptacja przez Klienta OWS bez zastrzeżeń.
  16. Do momentu Potwierdzenia Zamówienia przez HFT71, HFT71 nie jest zobowiązany do podejmowania jakichkolwiek działań zmierzających do realizacji Zamówienia. Wyklucza się zawarcie umowy w formie milczącego przyjęcia oferty (Zamówienia) przez HFT71.
  17. Przyjęcie przez HFT71 do wykonania dodatkowych usług, niewynikających z Propozycji Realizacji Zamówienia, Zamówienia czy też Potwierdzenia Zamówienia wymaga każdorazowo potwierdzenia przyjęcia przez HFT71 tych usług do wykonania co najmniej w formie mailowej.

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

  1. HFT71 rozpoczyna realizację Zamówienia niezwłocznie po Potwierdzeniu Zamówienia przez HFT71 oraz zgromadzeniu wszystkich danych i materiałów niezbędnych do realizacji Zamówienia, jednak nigdy nie wcześniej niż po uiszczeniu zaliczki przez Klienta (jeżeli jest wymagana).
  2. W przypadku ustalenia przez Strony, że Zamówienie zostanie zrealizowane na odzieży, tkaninach lub materiałach dostarczonych przez Klienta – HFT71 przystąpi do realizacji Zamówienia nie wcześniej niż po ich dostarczeniu przez Klienta. W przypadku realizowania Zamówienia na odzieży, tkaninie lub materiale zorganizowanym przez HFT71 – HFT71 przystąpi do realizacji Zamówienia nie wcześniej niż po ich dostarczeniu przez dostawców HFT71. W przypadku, gdy tkaniny lub materiał, z którego mają być wykonane Produkty, okazałyby się niedostępne, na przykład na skutek zaprzestania lub ograniczenia produkcji albo innych zakłóceń na rynku, to HFT71 zaproponuje zastosowanie innego materiału o właściwościach zbliżonych do zamówionego. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na zastosowanie materiału zastępczego, to HFT71 będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od daty, w której Klient nie wyraził zgody.
  3. W przypadku ustalenia przez Strony, że Zamówienie ma zostać zrealizowane w oparciu o wizualizację lub grafikę dostarczoną przez Klienta lub przygotowaną przez HFT71, realizacja Zamówienia rozpocznie się nie wcześniej niż po ustaleniu wszystkich szczegółów dotyczących tej grafiki.
  4. HFT71 przed realizacją Zamówienia może sporządzić wizualizację w formie pliku graficznego, która stanowi uproszczone przedstawienie produktu końcowego. Wizualizacja może być przedstawiona Klientowi. Po dokonaniu zapłaty zaliczki przez Klienta sporządzana jest symulacja w formie pliku graficznego, która stanowi przedstawienie produktu końcowego uwzględniające umiejscowienie zdobień na produkcie końcowym. Symulacja może być przedstawiona Klientowi, na jego życzenie. Przed realizacją wybranych Zamówień, HFT71 może podjąć decyzję o poprzedzeniu realizacji Zamówienia przygotowaniem wydruku w kolorach rzeczywistych stanowiącym ilustrację efektu końcowego (tzw. Proof). Proof może być przedstawiony Klientowi w celu zatwierdzenia. W przypadku przedstawienia wizualizacji, symulacji lub Proofa Klientowi, dalsza realizacji Zamówienia nastąpi nie wcześniej niż po otrzymaniu ich akceptacji. HFT71 nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia Klienta w tym zakresie, a czas realizacji Zamówienia ulega automatycznemu przedłużeniu o czas podjęcia decyzji przez Klienta.
  5. Przy Zamówieniu większej ilości Produktów, Strony mogą ustalić, że rozpoczęcie produkcji seryjnej zostanie poprzedzone wykonaniem przez HFT71 próbki (tzw. Sample). Przygotowanie Sample’a jest usługą premium i to HFT71 samodzielnie podejmuje ostateczną decyzję, czy wykonanie Sample’a jest konieczne czy też nie. HFT71 może wykonać próbkę za dodatkowym wynagrodzeniem przysługującym HFT71. HFT71 rozpocznie realizację Zamówienia nie wcześniej niż po zaakceptowaniu próbki przez Klienta. Klient może zgłosić do próbki przedstawionej przez Klienta uwagi lub chęć wprowadzenia dodatkowych zmian. W zależności od charakteru uwag Klienta oraz zakresu zmian, które mają zostać wprowadzone, HFT71 może zadecydować o wprowadzeniu tych zmian za dodatkową opłatą lub w ramach dotychczas ustalonego wynagrodzenia. Klient przyjmuje także do wiadomości, że przesyłana do Klienta przez HFT71 próbka jest produktem o najwyższej jakości i na próbce zostały wykonane dodatkowe czynności obróbkowe w celu doprowadzenia próbki do stanu najwyższej jakości. Klient przyjmuje do wiadomości, że Próbka może odbiegać jakościowo od pozostałych produktów realizowanych w ramach produkcji seryjnej, których doprowadzenie do efektu końcowego może wymagać skorzystania przez Klienta z dodatkowych usług oferowanych przez HFT71, co może wpływać na wysokość wynagrodzenia przysługującego HFT71.
  6. O ile wyraźnie nie zostało uzgodnione inaczej, to produkty zrealizowane w ramach Zamówienia są składane zgodnie ze standardami obowiązującymi w HFT71, a następnie pakowane zbiorczo w opakowanie kartonowe. Klient uprawniony jest do zamówienia w HFT71 dodatkowej usługi w zakresie pakowania (np. pakowanie konkretnej ilości sztuk do woreczka/ kartonu, pakowanie do woreczków powierzonych przez Klienta, powierzenie HFT71 zamówienia opakowań) lub składania produktów, lub też oznaczenia produktów wskazanymi przez Klienta oznaczeniami, metkami, etykietami – o ile takie usługi wchodzą w zakres oferty HFT7 l.

 

TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

  1. Klient przyjmuje do wiadomości, że wskazany w Propozycji Realizacji Zamówienia lub na innym etapie poprzedzającym zawarcie Umowy lub realizacji Zamówienia termin realizacji Zamówienia jest terminem szacunkowym i w żaden sposób nie może być traktowany jako wiążący. Termin realizacji Zamówienia uzależniony jest od wielu czynników jak np. aktualny stopień obłożenia maszyn, sposób przygotowania plików graficznych przez Klienta, kolorystyka, stopień skomplikowania Zamówienia, wybrana technologia realizacji Zamówienia, czy też data dostarczenia materiałów i tkanin przez Klienta lub producenta, dostępnością zasobów produkcyjnych, itp.
  2. Po otrzymaniu od HFT71 Propozycji Realizacji Zamówienia, z której będzie wynikał termin Realizacji Zamówienia, Klient może w ramach Zamówienia poprosić o jego zrealizowanie w trybie ekspresowym, któremu zostanie nadany przez HFT71 najwyższy priorytet. Realizacja Zamówienia w trybie ekspresowym jest usługą dodatkowo płatną.
  3. Klient przyjmuje do wiadomości, że terminy realizacji podawane Klientowi, w tym także termin realizacji zamówienia w trybie ekspresowym, mają charakter orientacyjny i nie są wiążące, przy czym HFT71 będzie dążyć do zrealizowania Zamówienia w możliwie szybkim terminie.
  4. HFT71 zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonego terminu realizacji zamówienia, w tym także zamówienia ekspresowego tj. wydłużenia w przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących przeszkodę dla realizacji zamówienia w pierwotnie ustalonym terminie. W przypadku, gdy Klient dokonuje jakichkolwiek zmian po potwierdzeniu zamówienia termin realizacji automatycznie ulega wydłużeniu o odpowiedni czas potrzebny do weryfikacji i zaakceptowania zmian w zamówieniu przez HFT71.
  5. W razie uchybienia terminowi realizacji, Klientowi, z zastrzeżeniem pkt 5.6, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, ani dokonania zakupu zastępczego lub żądania odszkodowania.
  6. Po upływie terminu realizacji Zamówienia, jednak nie wcześniej niż po przekroczeniu tego terminu przez HFT71 o 14 dni, Klient może wyznaczyć HFT71 w formie pisemnej pod rygorem nieważności dodatkowy termin na realizację zamówienia, jednak nie krótszy niż 90 dni i po bezskutecznym upływie tego terminu od Umowy odstąpić. W takim przypadku Strony powinny zwrócić sobie wzajemnie to co świadczyły. HFT71 przysługuje zwrot poniesionych przez niego wydatków.

 

DOSTAWA, MAGAZYNOWANIE

  1. Zrealizowane Zamówienia mogą być odbierane osobiście przez Klienta w siedzibie HFT71 lub dostarczane przez HFT71 za pomocą przewoźnika wewnętrznego albo zewnętrznego.
  2. Sposób, termin i koszt dostawy jest każdorazowo określony w Propozycji Realizacji Zamówienia. Informacje te nie mają wiążącego charakteru i mogą ulec zmianie.
  3. Dostawy są co do zasady dokonywane na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu. HFT71 realizuje Zamówienie tylko w całości. Możliwość dostawy częściowej powinna zostać odnotowana na Zamówieniu lub Propozycji Realizacji Zamówienia.
  4. HFT71 zastrzega sobie uprawnienie do realizacji dostawy wyłącznie na adres zgodny z danymi rejestrowymi Klienta, o ile inny adres dostawy nie został wyraźnie wskazany przez Klienta do wiadomości HFT71.
  5. W przypadku, gdy z treści ustaleń Stron nie wynika istnienie szczegółowych informacji w zakresie wymaganej jakości i opakowania produktów lub usług, należy wówczas domniemywać, że HFT71 powinien dostarczyć Klientowi produkty lub usługi o jakości i opakowaniu odpowiednim dla danego gatunku oraz rodzaju produktów lub usług według standardów obowiązujących w HFT71.
  6. Z chwilą wydania przez HFT71 produktów przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktów. W takim wypadku HFT71 nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktów powstałe od przyjęcia ich do przewozu aż do wydania ich Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  7. Klient zobowiązany jest dokonać stosownej weryfikacji przesyłki bądź odbioru osobistego pod względem jakościowym, ilościowym i asortymentowym dostarczonych (odpowiednio wydawanych) produktów lub usług natychmiast po ich dostarczeniu (odpowiednio wydaniu), jak również natychmiast zgłosić przewoźnikowi (zgodnie z właściwymi przepisami przewozowymi) i HFT71 w formie pisemnej ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie oraz umożliwić przedstawicielowi HFT71 zbadanie w niezwłocznym terminie nienaruszonych produktów lub usług.
  8. Dokonanie przez Klienta odbioru produktów lub usług bez ich zbadania lub niezgłoszenie zastrzeżeń natychmiast po tym zbadaniu będzie uważane za potwierdzenie, że produkty lub usługi zostały dostarczone prawidłowo, w zgodnej ilości i posiadają prawidłowe cechy oraz właściwości.
  9. W przypadku, gdy Klient bezzasadnie odmawia odbioru osobistego lub przyjęcia produktu lub usługi od przewoźnika, HFT71 dopuszcza możliwość magazynowania produktu lub usługi nieodebranego lub nieprzyjętego. Wszelkie koszty związane z dodatkowym magazynowaniem ponosi wyłącznie Klient
  10. Niezależnie od powyższych postanowień, HFT71 może świadczyć na rzecz Klienta za odrębnym wynagrodzeniem usługę w zakresie utrzymywania przez HFT71 na magazynie HFT71 określonych stanów magazynowych gotowych produktów lub produktów, które miałyby zostać wykorzystane do realizacji kolejnych zamówień. W przypadku skorzystania przez Klienta z takiej usługi HFT71 zobowiązuje się dążyć do utrzymania na magazynie ustalonych z Klientem stanów ilościowych materiałów lub gotowych produktów, po to, aby przyspieszyć realizację kolejnych zamówień składanych przez Klienta. W przypadku skorzystania przez Klienta z części materiałów przechowywanych HFT71 na magazynie, HFT7 l z automatu uzupełni brakującą ilość do poziomu ustalonego z Klientem i obciąży Klienta kosztami uzupełnienia stanów magazynowych do ustalonego poziomu. HFT71 ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu przechowywanym przez HFT71 do wartości rynkowej towaru przechowywanego na rzecz Klienta, który został utracony na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy składowania przez HFT71, ale nigdy nie więcej niż do wartości Zamówień zrealizowanych na rzecz Klienta w ciągu 6 miesięcy współpracy, poprzedzających wystąpienie zdarzenia powodującego szkodę. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia tego towaru przechodzi na Klienta z momentem wydania mu tego towaru.

 

WYNAGRODZENIE I ZASADY PŁATNOŚCI

  1. Z tytułu sprzedaży Produktów oraz świadczonych przez HFT71 Usług na rzecz Klienta, HFT71 przysługuje wynagrodzenie.
  2. Klient przyjmuje do wiadomości, że wynagrodzenie określone przez HFT71 w Propozycji Realizacji Zamówienia jest wynagrodzeniem kosztorysowym, określonym w oparciu o przewidywaną ilość kolorów, materiałów do wykorzystania czy też zakładany nakład pracy i może ulec zmianie w toku realizacji Zamówienia, na etapie produkcyjnym, co może skutkować zmianą ceny (jej obniżeniem lub wzrostem). HFT71 zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany ceny realizacji danego zamówienia względem ceny podanej w Propozycji Realizacji Zamówienia. O przyczynie i zmianie ceny Klient zostanie poinformowany przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z zamówienia.
  3. Trzy pierwsze zamówienia nowego Klienta wymagają dokonania przez Klienta płatności zaliczki, w terminie i wysokości określonej w Propozycji Realizacji Zamówienia. Kolejne Zamówienia również mogą wymagać zaliczki – w zależności od rodzaju Zamówienia i zakresu świadczonych usług.
  4. Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.
  5. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie określonym na fakturze oraz na wskazany na fakturze rachunek bankowy.
  6. Klient zobowiązany jest podać HFT71 wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury.
  7. Jeżeli Klient nie uiści płatności na rzecz HFT71 w terminie określonym w fakturze, będzie on zobowiązany do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia bez odrębnego wezwania.
  8. Do momentu zapłaty przez Klienta wierzytelności pieniężnych wynikających z Umowy towary będące przedmiotem Umowy stanowią własność HFT71.
  9. Klient może potrącić swoje wierzytelności z wierzytelnościami HFT71 tylko wtedy, gdy wierzytelności Klienta są niesporne i zostały prawomocnie potwierdzone przez sąd lub uznane na piśmie przez HFT71.
  10. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
  11. W przypadku gdy wynagrodzenie będzie stanowić równowartość polskich złotych wyrażonych w walucie obcej, wysokość Wynagrodzenia będzie obliczana według średniego kursu NBP z dnia wystawienia faktury. Jeżeli średni kurs pomiędzy datą wystawienia faktury a datą faktycznej zapłaty zmieni się o ponad 3% wówczas HFT71 ma prawo obciążyć Klienta dopłatą w wysokości iloczynu ceny i różnicy kursu jeżeli kurs wzrośnie.

 

REKLAMACJE WAD TOWARU

  1. HFT71 będzie realizować Zamówienia i dostarczać towary i usługi odpowiedniej jakości.
  2. Klient przyjmuje do wiadomości, że:

8.2.1. nazwy kolorów i określenie rozmiarów produktów nie podlegają żadnym normom;

8.2.2. odniesienie do konkretnych wymiarów lub wyobrażeń kolorystycznych na podstawie w/w danych nie jest możliwe;

8.2.3. barwa o tej samej nazwie w przypadku różnych marek lub różnych artykułów jednej marki może wyglądać całkowicie inaczej;

8.2.4. barwy i kolory mogą różnie wyglądać w przypadku różnych źródeł światła;

8.2.5. barwy i stopień nasycenia kolorów na tych samych produktach mogą się różnić;

8.2.6. produkty dostarczane w ramach tej samej serii, mogą się różnić odcieniami kolorów.

8.2.7. jakość próbek może odbiegać od jakości produktu końcowego

i zaistniałe powyżej okoliczności nie stanowią podstawy dla jakichkolwiek roszczeń z tytułu wad produktów lub usług.

 1. Klient może składać reklamacje z tytułu wad wyłącznie, gdy:

8.3.1. Produkt nie posiada właściwości uzgodnionych pomiędzy Klientem a HFT71;

8.3.2. Produkt nie nadaje się do użytku zgodnie z Umową;

8.3.3. doszło do istotnych rozbieżności Produktu z Projektem i wizualizacją, symulacją lub Proofem – uprzednio zaakceptowanymi przez Klienta;

8.3.4. doszło do przesunięcia umiejscowienia zdobień lub oznaczeń (dopuszczalna granica przesunięć to max 1,5 cm);

8.3.5. doszło do przekrzywienia oznaczeń (powyżej 5 stopni);

8.3.6. kolory i barwy na produkcie są wybrakowane.

 1. HFT71 odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem sześciu miesięcy od dnia wydania Produktów Klientowi. Jeżeli stroną umowy z HFT71 jest Klient na prawach konsumenta, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem sześciu miesięcy od dnia wydania Produktu, to domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.
 2. Klient zobowiązany jest do starannego zbadania Produktów w chwili odbioru pod względem ilościowym, zgodności ze specyfikacją oraz ewentualnych widocznych wad. Domniemywa się, że brak zastrzeżeń oznacza potwierdzenie zgodności ilości i rodzaju Produktów z dokumentem wydania.
 3. Klient ma obowiązek powiadomić HFT71 na piśmie o wadzie Produktu niezwłocznie po jej wykryciu, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi oraz udostępnić HFT71 wadliwy Produkt w celu jego zbadania.
 4. Złożenie reklamacji, nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty za wydany mu towar.
 5. Rozpoczęcie przez Klienta używania Produktów, zwalnia HFT71 od odpowiedzialności za wady, które mogły być wykryte przy odbiorze..
 6. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wyrobów tekstylnych wygasają po upływie sześciu miesięcy od daty wydania Produktów Klientowi.
 7. Reklamacje w stosunku do sprzedanych towarów rozpatrywane będą po ich prawidłowym udokumentowaniu przez Klienta. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wad jakościowych produktu lub braku deklarowanej jego ilości, jest on zobowiązany przy składaniu reklamacji przedstawić wszelkie dokumenty potwierdzające jego twierdzenia. HFT71 może żądać przekazania całości lub części towaru reklamowanego towaru celem weryfikacji i ustalenia przyczyn wad. Dostarczenie towaru do HFT71 następuje na koszt i ryzyko Klienta.
 8. HFT71 zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie najpóźniej 30 dni od daty jej wniesienia.
 9. HFT71 nie jest odpowiedzialny za wady towaru powstałe w transporcie lub uszkodzenia mechaniczne spowodowane w trakcie rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Klienta.
 10. Uznana reklamacja może być załatwiona wyłącznie poprzez obniżenie ceny bądź poprzez wymianę towaru wadliwego na wolny od wad, odbiór wadliwego towaru i wystawienie faktury korygującej. W przypadku gdy załatwienie reklamacji nastąpi poprzez wymianę przez HFT71 towaru wadliwego na wolny od wad, wymiana ta nastąpi w terminie do trzydziestu dni od daty uznania reklamacji, chyba że, Strony uzgodnią inny termin. W przypadku gdy wymiana miałaby dotyczyć niewielkiej ilości reklamowanych towarów i uruchomienie produkcji byłoby dla HFT71 nieopłacalne, HFT71 obniży cenę reklamowanego towaru.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. HFT71 zobowiązuje się do dostarczania produktów o odpowiedniej jakości.
  2. HFT71 zobowiązuje się do zachowania należytej staranności w realizowaniu Zamówień lub świadczeniu innych usług na rzecz Klienta.
  3. HFT71 ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy z przyczyn leżących po stronie HFT71, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
  4. Odpowiedzialność HFT71 za szkody z tytułu niewykonania lub nienależytej realizacji Usług ograniczona jest do strat rzeczywiście poniesionych i nie obejmuje utraconych korzyści. Odpowiedzialność HFT71 nadto ogranicza się do wartości zareklamowanych towarów, nie więcej jednak niż do wysokości 5% wartości wskazanej w Propozycji Realizacji Zamówienia.
  5. HFT71 nie ponosi odpowiedzialności za przydatność dostarczonego Produktu do realizacji celu zakładanego przez Klienta.
  6. HFT71 nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu realizacji Zamówienia.
  7. Odpowiedzialność HFT71 jest wyłączona, jeśli HFT71 wykona Produkt na materiałach dostarczonych przez Klienta, nienadających się do prawidłowego wykonania Zamówienia.
  8. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktów przechodzi na Klienta z chwilą wydania mu zamówionego towaru.
  9. W przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszych OWS lub Umowy, strony będą zwolnione z odpowiedzialności za jej niewykonanie w stopniu równym wpływowi tych zdarzeń na ową stronę. Za siłę wyższą uważa się następujące okoliczności niezawinione przez dotkniętą stronę: nieprzewidywalne kryzysy, opóźnione dostawy bądź brak dostaw ze strony dostawców energii lub surowców, trudności z dostarczeniem środków transportu i inne trudności transportowe, regulacje urzędowe, wojnę i zdarzenia wojenne, klęski żywiołowe (powódź, pożar, trzęsienie ziemi, itp.) a także działania niezależne od strony, tj.: strajki, embarga, itp. Strajku pracowników stron nie uznaje się za przesłanki siły wyższej. Strony zobowiązują się do dołożenia należytej staranności w celu jak najszybszego usunięcia skutków siły wyższej i wykonania Umowy. Wystąpienie przypadku siły wyższej nie zwalnia jednak Klienta z obowiązku uregulowania na rzecz HFT71 należności za Produkty należycie dostarczone.

 

PRAWA AUTORSKIE

  1. Klient oświadcza, że jest uprawniony do używania i przekazania HFT71 projektów zdobień, wzorów, logotypów, fotografii, znaków towarowych lub innych oznaczeń graficznych, nazw własnych, utworów literackich, które zostaną umieszczone na Produkcie, a realizacja Umowy nie naruszy praw osób trzecich, w szczególności prawa do znaku towarowego czy autorskich praw majątkowych lub osobistych.
  2. Klient oświadcza, że przekazywane przez niego projekty, grafiki, lub inne oznaczenia graficzne, nie są obciążone prawami osób trzecich i nie toczy się żaden spór co do własności praw dotyczących Utworu. Wykonanie Zamówienia nie narusza ani nie naruszy praw osób trzecich do Utworu.
  3. Klient oświadcza, że ma prawo przekazać Utwór w celu wykonania Umowy i przysługuje mu odpowiednie prawo (np. licencja) na wykorzystywanie Utworu na polu eksploatacji w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz cyfrową w rozumieniu art. 50 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  4. Klient niniejszym udziela niewyłącznej, nieograniczonej czasowo licencji HFT71 na utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną i cyfrową w celu wykonania Umowy.
  5. Wszelką odpowiedzialność za wady prawne Utworu lub naruszenie albo nieprawdziwość powyższych oświadczeń ponosi Klient.
  6. W przypadku ewentualnego sporu dotyczącego praw autorskich do Utworu Klient zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich ewentualnych roszczeń z tego tytułu, w tym zobowiązuje się do udziału w ewentualnym postępowaniu i pokrycia wszelkich związanych z tym kosztów, w tym kosztów zastępstwa prawnego.
  7. HFT71 przysługują autorskie prawa majątkowe do stworzonego przez HFT71 Projektu.
  8. Wszelkie formy własności intelektualnej HFT71, a w szczególności projekty, rozwiązania technologiczne, prototypy i próbki przedkładane Klientowi nie mogą być przez Klienta przekazywane osobom trzecim ani wykorzystywane w żaden sposób bez wiedzy i zgody HFT71.
  9. Publikacja zdjęć Produktu lub wykorzystanych Projektów i Utworów na kontach firmowych HFT71 w portalach społecznościowych (Facebook, lnstagram), na stronie internetowej lub w innych materiałach reklamowych HFT7 l wymaga wcześniej wyrażonej pisemnej zgody przez Klienta, na którego zlecenie został wykonane.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Klient z uprawnieniami konsumenta, zawierający na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa umowę z HFT71 związaną z działalnością zawodową Klienta z uprawnieniami konsumenta, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta z uprawnieniami konsumenta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może w terminie 14 dni od tej umowy odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając HFT71 oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy, zgodnie z postanowieniami pkt 3.12.
  2. Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia objęcia przez niego nabytej rzeczy w posiadanie lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią bez podawania przyczyn. W takim wypadku Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta nie ponosi żadnych kosztów związanych z procedurą zwrotu, z tym zastrzeżeniem, że HFT71 może odmówić zwrotu kosztów przesyłki zwracanego towaru, jeżeli Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta wybierze inny niż najtańszy sposób dostawy.
  3. Prawo odstąpienia od Umowy jest wyłączone zgodnie z art. 38 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w przypadku, w którym:
   1. HFT71 wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta z uprawnieniami konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. Produktem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb;
   3. Produktem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. Odstąpienie od umowy odbywa się na podstawie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego HFT71 w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

DANE OSOBOWE

  1. Klient udostępnia HFT71 dane osobowe osób kontaktowych oraz osób przy pomocy których współpracuje z HFT71 – w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług określonych Umową. HFT71 jest administratorem danych osobowych osób występujących w imieniu Klienta. Klient zobowiązany jest spełnić wobec osób, których dane osobowe zostały udostępnione HFT71 przez Klienta w związku ze świadczeniem usług obowiązek informacyjny, zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 1 do OWS.

 

POUFNOŚĆ

  1. HFT71 oraz Klient zobowiązują się do zachowania w poufności warunków współpracy oraz wszelkich informacji dotyczących działalności drugiej Strony, w szczególności informacji handlowych, które Strona uzyska lub zostaną jej przekazane przez drugą Stronę w związku ze współpracą.
  2. Przez informacje poufne Strony uznają wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony, w tym informacje, w których posiadanie może wejść druga strona w trakcie trwania współpracy, informacje dotyczące przedsiębiorstw, w tym między innymi informacje techniczne, technologiczne, handlowe oraz know-how, niezależnie od tego, czy informacje takie zostały oznaczone jako poufne oraz od tego na jakim nośniku zostały zapisane, zarówno wynikające z przekazanych danych, jak również pozyskane w inny sposób.
  3. HFT71 nie jest zobowiązany do zachowania zobowiązań w zakresie poufności, gdy:
   1. informacje poufne są powszechnie znane w chwili ich ujawnienia HFT71 lub zostaną podane do publicznej wiadomości;
   2. informacje poufne są wykorzystywane lub ujawniane za uprzednią zgodą Klienta wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
   3. ich ujawnienie jest wymagane od HFT71 na podstawie przepisów prawa lub prawomocnego orzeczenia lub decyzji właściwego organu sądowego bądź administracyjnego.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Niniejsze OWS wiążą Klienta, w przypadku:
   1. doręczenia OWS Klientowi przed zawarciem Umowy, a także
   2. udostępnienia OWS Klientowi w postaci elektronicznej, również poprzez wskazanie na ich publikację na stronie internetowej HFT71.
  2. Istotne prawnie oświadczenia i zawiadomienia składane HFT71 przez Klienta po zawarciu Umowy (np. wyznaczenie terminu, zgłoszenie wad, oświadczenie o odstąpieniu) wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
  3. OWS podlega wyłącznie prawu polskiemu.
  4. Zmiana OWS dokonywana jest przez jednostronne oświadczenie HFT71 składane Klientowi poprzez oświadczenie złożone pocztą elektroniczną lub poprzez umieszczenie na stronie internetowej.
  5. Tekst jednolity OWS dostępny będzie na stronie internetowej HFT71 pod adresem: www.hft71.pl.
  6. Jeżeli któreś z postanowień OWS jest lub stanie się w całości albo w części nieskuteczne (na przykład z powodu zmiany przepisów prawa), nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień. W takim przypadku w miejsce postanowienia nieskutecznego należy powziąć najbardziej zbliżone do niego postanowienie, które będzie skuteczne. Strony będą dążyły do polubownego rozwiązania – w drodze negocjacji – wszelkich sporów powstałych między Stronami.
  7. Wszelkie spory lub roszczenia powstałe w związku z nią i nierozwiązane polubownie, będą rozstrzygane przez polski sąd właściwy dla siedziby HFT71.
  8. Jeżeli niniejsze OWS występują w wersji dwu- lub wielojęzycznej, to w razie rozbieżności językowych wyłącznie wiążąca jest polska wersja językowa OWS.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka HFT71 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Targowa 2, 52-326 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000499241, NIP 899-27-50-262 (dalej: Administrator).
 2. Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane w ramach dotychczasowej współpracy z Administratorem, podczas podpisywania lub realizowania umowy, na skutek skierowanego do Administratora zapytania lub mogły zostać przekazane przez podmiot, w którym Państwo pracują lub z którym współpracują.
 3. Administrator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane dotyczące stanowiska pracy lub inne przekazane w związku ze współpracą lub kontaktem.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane głównie w celu zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem, jej rozliczenia, obrony przed potencjalnymi roszczeniami oraz wypełniania obowiązków prawnych Administratora.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji ww. celów.
 6. Podanie danych określonych w art. 3 jest dobrowolne, ale konieczne w celu umożliwienia Administratorowi wykonania umowy.
 7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 1. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, takich jak wykrywanie nadużyć finansowych i zapobieganie im (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 2. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora w postaci ustalenia i obrony przed potencjalnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Jako podmiot, którego dane Administrator przetwarza, ma Pani/Pan:
  1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
  2. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  3. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych. Prawo to nie przysługuje, w szczególności gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa lub wykonania zadania publicznego;
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
  6. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych;
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że doszło do przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 2. W celu realizacji uprawnień o których mowa w pkt. 8 może Pani/Pan skontaktować się w sposób tradycyjny – poprzez przesłanie żądania na wyżej wskazany adres siedziby Administratora bądź w formie elektronicznej, przesyłając żądanie na adres e-mail: orders@hft71.com
 3. Prawo do usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania może zostać ograniczone ze względu na obowiązki Administratora wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe udostępnione Administratorowi mogą być przekazywane podmiotom trzecim w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, doradcze, czy księgowe. Niemniej, podmiotom tym zostaną ujawnione tylko te dane, które będą niezbędne w celu wykonania ich czynności.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.