Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz wykorzystania plików Cookies
w serwisie internetowym
HFT71.PL

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych w związku
z wykorzystaniem ich przez serwis: www.hft71.pl (dalej „Serwis” lub „HFT71”).

HFT71 szanuje prawo do prywatności Użytkowników serwisu www, w szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie.
Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

W dokumencie znajdą Państwo odpowiedzi na pytania:

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ SERWIS HFT71 ?
2. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZA HFT71 I W JAKIM CELU?
3. JAK DŁUGO HFT71 PRZETWARZA DANE OSOBOWE?
4. CZY HFT71 PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE INNYM PODMIOTOM ?
5  CZY HFT71 PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG) ?
6. JAKIE UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄ OSOBIE KTÓREJ DANE DOTYCZĄ Z TYTUŁU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ HFT71?
7. CZY DANE PODLEGAJĄ ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU?
8. JAKI ORGAN SPRAWUJE NADZÓR NAD PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?
9. JAK ZREALIZOWAĆ PRAWA DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH ?
oraz politykę cookies.

Podstawowe pojęcia:

dane osobowe oznaczają wszelkie informacje identyfikujące, lub umożliwiające identyfikację osoby fizycznej. Danymi osobowymi mogą być np.:

 • imię i nazwisko
 • numer identyfikacyjny
 • dane o lokalizacji
 • identyfikator internetowy
 • jeden bądź kilka szczególnych czynników określa­jących fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

administrator (administrator danych osobowych) – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

przetwarzanie (przetwarzanie danych osobowych) oznacza jakiekolwiek operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych takich jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

użytkownik – oznacza  podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa
o świadczenie usług drogą elektroniczną

urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na urządzeniu Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego urządzenia,

log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi urządzenie Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,

adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każde urządzenie podłączone do Internetu.

protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana,
w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

Administratorem danych dotyczących Użytkowników gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest:

HFT71 Sp. z o.o.
ul. Targowa 2
52-326 Wrocław
NIP: 8992750262

z Administratorem można kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail, przesyłając wiadomość pod adres : hr@hft71.com lub pisemnie na adres: HFT71 Sp. z o.o., ul. Targowa 2, 52-326 Wrocław

2. DANE OSOBOWE I PODSTAWY PRZETWARZANIA.

Serwis HFT71.pl przetwarza dane osobowe w celu:

a) Realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem serwisu.

Użytkownik Serwisu aby złożyć zamówienie, zostanie poproszony o podanie następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko
 • nazwę firmy
 • adres zamieszkania lub adres firmy
 • nr telefonu
 • adres email

Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak bez ich podania złożenie zamówienia może nie być możliwe.

Podstawa przetwarzania – przetwarzanie jest  niezbędne do wykonania umowy,  której  stroną jest osoba, której  dane  dotyczą,  lub  do  podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.  (art. 6 ust. 1 lit b) RODO)

Przekazywanie danych innym podmiotom – Uzyskanych od Państwa danych osobowe nie są sprzedawane. Danych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem:

 • podmiotów z nami współpracujących, czyli np. operatorów systemów płatności, które realizują płatności, firm hostingowych oraz firm kurierskich i spedycyjnych realizujących nasze zlecenia.
 • podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.

W takich przypadkach ilość danych przekazywanych współpracującym z serwisem firmą ograniczona jest do wymaganego minimum.

b) Rekrutacji pracowników za pośrednictwem formularza.

Użytkownik może aplikować do pracy w HFT 71  sp. z o.o. za pośrednictwem poczty e-mail, której adres znajduje się na stronie oraz za pośrednictwem formularza znajdującego się w zakładce Kariera.

Użytkownik aplikujący na stanowisko wypełnia formularz oraz opcjonalnie przesyła CV w którym podaje dane w zakresie zgodnym z art. 221  Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(t.j. Dz.U.2019.0.1040)

 • imię (imiona) i nazwisko;
 • datę urodzenia;
 • dane kontaktowe;

lub gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku

dodatkowo:

 • wykształcenie;
 • kwalifikacje zawodowe;
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Przesłanie danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w art. 22 1  Kodeksu pracy, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez HFT71 w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego, niezależnie od preferowanej podstawy prawnej zatrudnienia.

W przypadku wybrania umowy cywilno-prawnej jako preferowanej formy zatrudnienia podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

Zgodę można wycofać w dowolnym  czasie.  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dane zebrane podczas rekrutacji nadmiarowo nie będą uwzględniane w procesie rekrutacyjnym.

Jeżeli Użytkownik zgadza się na uwzględnienie swojej kandydatury również w przyszłych procesach rekrutacyjnych, zaznacza zgodę w formularzu kontaktowym lub zawiera w CV klauzulę o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez HFT71 moich danych osobowych, zawartych 
w  aplikacji  na  potrzeby  przyszłych  procesów  rekrutacyjnych.  Jestem świadomy/a, że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie oraz że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.”.

Podstawa przetwarzania

– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,  której  stroną jest osoba, której  dane  dotyczą,  lub  do  podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. (art. 6 ust. 1 lit b) RODO)

– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego przede wszystkim z przepisów Kodeksu Pracy. (art. 6 ust. 1 lit c) RODO, art. 22 1  Kodeksu pracy)

c) Prowadzenia korespondencji

Użytkownik serwisu ma możliwość kierowania do Administratora korespondencji przy użyciu formularza kontaktowego lub swojej poczty elektronicznej. Dane osobowe zawarte w korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja, jest to:

 • adres e-mail
 • imię i nazwisko (w przypadku formularza w serwisie www)

Podstawa przetwarzania – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) polegającego na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą.

d) Kontaktu telefonicznego

Użytkownik serwisu ma możliwość kontaktu z Administratorem poprzez połączenie telefoniczne. Administrator w przypadku kontaktu w może żądać podania danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi sprawy, w związku z którą nastąpił kontakt.

Podstawa przetwarzania – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) polegającego na obsłudze sprawy, której dotyczy kontakt.

3. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

 • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań
  z Państwa strony ograniczających tę zgodę,
 • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz
  w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także z uwagi na obowiązki przewidziane prawem, np. podatkowe,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Po upływie okresu przetwarzania dane będą nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

4. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

Uzyskanych od Państwa danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących, w zależności od celu przetwarzania.

 • Podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia np.
  • operatorzy systemów, które realizują płatności
  • firmy kurierskich i spedycyjnych, dostarczają zakupione w serwisie towary
 • Podmioty świadczące usługi na rzecz HFT71 takie jak:
  • firmy hostingowe.
  • obsługa księgowa
  • obsługa kadrowa
 • Podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.

W przypadkach przekazywania danych ich ilość ograniczona jest do niezbędnego minimum.

5 PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza EOG.

6.  UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE Z TYTUŁU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Prawo dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii danych.
 • Prawo do sprostowania danych gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne.
 • Prawo do usunięcia danych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych
 • Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych
 • Prawo wycofania zgody
 • Prawo skargi do organu nadzorczego

7. INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI I PROFILOWANIU.

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

8. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. ZREALIZACJA WNIOSKÓW I ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH

Wnioski i zapytania należy kierować na adres hr@hft71.com

Na wszystkie pytania i wnioski z zakresu danych osobowych administrator będzie odpowiadał niezwłocznie, zawsze nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zapytania. 

Polityka Cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w postaci ciągu znaków, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Ciasteczka zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer, dzięki któremu możliwa jest identyfikacja urządzenia i dostosowanie serwis do preferencji użytkownika. Ciasteczka są bezpieczne dla użytkownika i nie jest możliwe przedostanie się za ich pośrednictwem niechcianego lub złośliwego oprogramowania do urządzenia użytkownika. Z plików cookies korzystają niemal wszystkie serwisy w internecie: wyszukiwarki, portale informacyjne, instytucje publiczne, sklepy internetowe oraz serwis HFT.pl

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu

HFT71 Sp. z o.o.
ul. Targowa 2
52-326 Wrocław
NIP: 8992750262

1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

„sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć
w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Pomoc techniczną dotyczącą plików cookies uzyskasz na stronach:

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz na stronie: www.wszystkoociasteczkach.pl
Wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.

HFT71.PL zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności